توجه!

دسترسی به زیرساخت ابری کارانس از آی پی های خارج از کشور محدود شده است.
اگر از ابزارهای عبور از فیلترینگ استفاده می کنید، لازم است آن ها را غیرفعال کرده و دوباره تلاش کنید.
چنانچه مشتری خدمات کارانس هستید و سرور شما خارج از کشور قرار دارد، با پشتیبانی تماس بگیرید تا راهنمایی لازم درباره نحوه مکاتبه و اعلام آی پی تقدیم حضورتان شود.

!Access denied

Due to security reasons, your IP restricted to access Karans cloud services. If you use VPN for surfing the Internet, Please turn it off and try again. If your IP mistakenly blocked, please contact our support team via phone. It’s necessary to validate your IP address.